Adatkezelési tájékoztató

Általános tudnivalók

Az adatkezelő adatai:

 • név: Berecz Károly egyéni vállalkozó
 • székhely: 4029 Debrecen, Baross Gábor utca 11.
 • adószám: 60285382 – 1 – 29
 • e-mail cím: info@bk-video.hu
 • telefon: +36 30 259-0278

mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő, mint az bk-video.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője, a jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.

Fogalmak, meghatározások

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító;
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Harmadik személy:  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegjelölésaz adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig. Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kezel.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2012. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2013. évi CLXV. törvény – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről (Panasztv.)

Adatkezelés

Az Adatkezelő üzemelteti és kezeli a bk-video.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap). Az adatkezelések helye az Adatkezelő székhelye. Az adatokhoz az Adatkezelő rendelkezik hozzáféréssel, a szolgáltatás teljesítése érdekében.

A Honlapot lehetőség van adatok megadása nélkül használni, onnan információkat szerezni, továbbá név, telefonos- és e-mail elérhetőség megadásával ajánlatot, tájékoztatást kérni.

Az Adatkezelő a Honlapon, illetve közösségi oldalain fotókat, videókat kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása, illetve írásbeli megállapodás alapján jelenít meg.

Az Adatkezelő a Honlap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek az Adatkezelőtől függetlenül végzik tevékenységüket.

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Honlap használatának elemzését.

Amennyiben a felhasználó nem ingyenes szolgáltatást vesz igénybe, számla kerül kiállításra. A számlázáshoz használt személyes adatokat átadjuk a számlázó program üzemeltetőjének, illetve a mindenkor jogszabályok szerint meghatározott esetekben a magyar vagy más nemzet adóhatóságának.

A számlák könyvelését külső szolgáltató végzi, azonban ő nem fér hozzá a számla kötelező tartalmi elemein kívüli személyes adatokhoz. A számlán szereplő kötelező adatok üzleti adatnak minősülnek.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím)  szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez) van szükség.

Az Adatkezelő csak addig tárolja a személyes adatokat, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásra nem kerül.

Az Adatkezelő a  személyes adatokat semmilyen esetben sem adja át, nem továbbítja, illetve nem teszi nyilvánossá  harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. Az adatgyűjtő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatás és a hozzáféréshez való jog

Az érintett az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  Az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban vagy elektronikus formában adja meg a kért tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén, az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését. A téves adatot az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A törléshez való jog

A személyes adatot törölni kell, ha a

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A korlátozáshoz való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában foglalt esetekben, és panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat. Amennyiben a döntést az érintett nem tartja kielégítőnek, vagy a fenti határidőben nem születik döntés, az érintett a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Visszavonáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait titokként kezeli, azt az érintett beleegyezése nélkül – kivéve amennyiben jogszabály erre kötelezi – nem adja ki harmadik személynek.

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az EU-n kívülre adatokat nem továbbít.

Az adatokat az Adatkezelő kizárólag az általa hozzáférhető szerveren tárolja. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatvédelmi incidens észlelése, illetve bejelentése esetén, az Adatkezelő haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.

Jogérvényesítés lehetősége

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi szervnél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: www.naih.hu